logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

The Elbow Room

Messenger logo
VietnamMM logo
Mỹ, Ý, Burger
Quận 1
Nước miễn phí
The Elbow Room cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Từ kinh doanh
Most of our packaging is paper for burgers, fries, and pizza. We are currently searching for more recyclable and biodegradable packaging.

Chi tiết

  • Giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Túi
    Reusable cloth
    Giấy
  • Phân loại rác thải